شخصیت نزدیک بە طریقت قادری کسنزانی در گفتگو با زایلە؛ زائران اربعین مهیمانان ویژە ما هستند / تاثیرات حضور مشترک اهل تسنن و تشیع در اربعین ماندگار است

(0) / / گفتگو / زایلە قادری کسنزانی شیخ وهاب برزنجی اقلیم کردستان اربعین اهل تسنن تشیع امام حسین


Sep 13, 2022

اندازه فونت:

زایلە – یکی از شخصیت های برجستە دینی نزدیک بە طریقت قادری کسنزانی کە در اسکان و میزبانی از زائران اربعین حسینی در اقلیم کردستان نقش ایفا کردند، ضمن تاکید بر این کە بە عنوان میهمان ویژە بە زائران ایرانی اربعین خدمت رسانی نمودە اند، حضور مشترک اهل سنت و شیعیان در این مراسم را دارای تاثیرات شایانی در برادری و همدلی میان آنان دانست.

شیخ وهاب برزنجی از شخصیت های برجستە دینی نزدیک بە طریقت قادری کسنزانی بە خبرنگار زایلە، گفت: آمدن شهروندان اهل تسنن و تشیع ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی در نزدیکی بیشتر این دو مذهب و معتقدان آن ها در ایران و دیگر کشورها و مناطق بە هم تاثیرات شگرف، شایان و ماندگاری خواهد داشت   .

شیخ وهاب برزنجی افزود: طریقت قادری کسنزانی و تکیە این طریقت در سلیمانیە از نزدیک بە ٢٠ هزار زائر سنی و شیعە از اقصی نقاط ایران استقبال و از آنان پذیرایی کردە است و این را از منظر دینی و انسانی نگریستە و از این میهمانان گرانقدر استقبال و بە آنان خدمت کردە است.

وی تاکید کرد کە این استقبال و مشارکت اهل تسنن و اهل تشیع در مراسم اربعین بر مودت و برادری و اتحاد میان آن ها تاثیرات مثبت و ماندگاری خواهد داشت و از سوی دیگر بە ارائە چهرە ای ویژە از اقلیم کردستان کە در آن همە طیف های مذهبی و قومی در آرامش و در فضایی برابر و برادرانە زندگی می کنند کمک خواهد کرد و ورود این شمار عظیم زائر نیز تاثیرات اقتصادی خاص خود را خواهد داشت.