1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17

(0) / / عكس / زایلە عراق لطیف رشید ریاست جمهوری کاخ سلام


Oct 17, 2022

اندازه فونت:
زایلە - مراسم آغاز به کار «عبداللطیف رشید» در کاخ ریاست جمهوری عراق با حضور برخی چهره های سیاسی از جمله «فؤاد معصوم» رئیس جمهور اسبق عراق برگزار شد.
مهم ترین غایب این مراسم «برهم صالح» رئیس جمهور سابق عراق بود.