1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

(0) / عكس


Feb 28, 2021

اندازه فونت:
بە گزارش زایلە، نشست مشترک جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق برای بررسی روند اجرایی رسمی شدن مرز سیرانبند و آغاز تردد مسافر از این مرز، ظهر یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹در شهرستان بانه برگزار شد.