متهم کردن نزدیکان نخست وزیر سابق عراق بە دست داشتن در اکثر معاملات بزرگ همراه با فساد

(0) / / عراق / زایلە عراق مصطفی الکاظمی فساد


Feb 03, 2023

اندازه فونت:
زایلە – یکی از نمایندگان پارلمان عراق، نزدیکان نخست وزیر سابق عراق را متهم بە دست داشتن در پروندە های بزرگ فساد کرد.
به گزارش از المعلومه، اسعد البزونی نماینده پارلمان عراق از ائتلاف دولت قانون در سخنانی نزدیکان مصطفی الکاظمی، نخست وزیر سابق عراق، را متهم کرد که اکثر معاملات بزرگ همراه با فساد دست داشته اند. 
وی تاکید کرد که دولت کنونی باید تمام کسانی که در این فساد دست داشته اند را تحت پیگرد قرار دهد.