تحلیل فارن آفرز از کاهش نفوذ آمریکا در خاورمیانه

(0) / / راپورت / زایلە آمریکا خاورمیانە


Mar 26, 2023

اندازه فونت:

زایلە - مجله آمریکایی «فارن آفرز»( Foreign Affairs) در مقاله ای به تحلیل کاهش نفوذ آمریکا در خاورمیانه پرداخت.

به گزارش الجزیره، در این مقاله آمده است: «آمریکا در آستانه جنگ بیست سال پیش علیه عراق و پس از پیروزی در جنگ سرد، در اوج نفوذ خود در جهان عرب قرار داشت اما با این وجود از زخم های یازده سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی آسیب دیده بود.»

نویسنده با اشاره به اینکه آمریکا نزدیکترین متحد عرب بود، آورده است: «سران عرب همیشه واشنگتن را نزدیک ترین متحد خود می دانستند و غالبا از آن جهت گیری می کردند و بسیاری از لیبرال های منطقه آمریکا را قهرمان آزادی های مدنی و حقوق بشر برمی شمردند اما این دیگر درست نیست چرا که جنگ علیه عراق، جرقه ای بود که در کنار رویدادهای بسیار دیگری، به کاهش نفوذ آمریکا در خاورمیانه منجر شد.»

وی در این تحلیل با اشاره به اینکه آن جنگ، بی کفایتی آمریکا را آشکار کرد،  افزود: «اگرچه آمریکا در جنگ عراق قدرت «کوبنده» خود را آشکار کرد اما این کشور همچنین ضعف ترفندهای خود را برای پایان دادن به جنگ براساس شرایط خودش آشکار کرد.»

نویسنده اقدام آمریکا به جنگ علیه عراق بدون اجازه شورای امنیت را به منزله «اولین ضربه» به وجهه بین المللی برشمرده و نوشته است: «رفتارها و اقدامات آمریکا در دوران اشغال عراق، پایان آن را به عنوان یک ابرقدرت پیشرو در جهان رقم زد.»

وی با اشاره به اینکه آمریکا در هنگام اشغال عراق، جهل و زورگویی خود را نشان داد که عراقی ها و دیگر کشورهای منطقه را غافلگیر کرد، همچنین نوشته است: «اقدامات آمریکا در عراق به عنوان یک نیروی اشغالگر باعث شد تا عراقی ها در نیات واشنگتن تردید کنند.»

مینا العریبی در ادامه این تحلیل آورده است: «آمریکا به طور کامل از عواقب از دست دادن نفوذ عظیم خود که قبل از شروع جنگ در بین تصمیم گیرندگان منطقه برخوردار بود، بهبود نیافته است. این موضوع در ناتوانی از متقاعد کردن متحدان اصلی عرب برای پیروی از آن در قبال اوکراین آشکار گشت و بر ضعفش مهر صحه گذاشت.»

العریبی با بیان اینکه سران خاورمیانه می ترسند که واشنگتن نظیر سرهنگ قذافی آنها را سرنگون کند، ادامه داده است: «هرچند جنگ عراق به تنهایی مسیر روابط آمریکا و اعرب را در دو دهه گذشته شکل نداد اما سایه تاریکی بر دیدگاه منطقه نسبت به آمریکا انداخت.»

نویسنده در پایان نوشته است: «تصوری در منطقه وجود دارد مبنی بر اینکه دولت های پیاپی آمریکا نمی توانند مواضع خود را در سیاست های خارجی حفظ کنند و همین موضوع باعثث شده است تا متحدان واشنگتن در حمایت از اوکراین مردد باشند.»