سفر شاسوار عبدالواحد از رهبران اپوزیسیون اقلیم کردستان بە ایران

(0) / / کردستان / زایلە شاسوار عبدالواحد ایران اقلیم کردستان نسل نو


May 16, 2023

اندازه فونت:

زایلە – شبکە تلویزیونی حزب نسل نو از احزاب اپوزیسیون در اقلیم کردستان از سفر شاسوار عبدالواحد رهبر این حزب بە تهران خبر داد.
بە گزارش شبکە تلویزیونی ان، آر، تی، شاسوار عبدالواحد طی سفری دو روزە وارد تهران شدە و با چند مقام عالی رتبە جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو داشتە است.
در این خبر آمدە است کە تا کنون بە صورت رسمی هیچ جزئیاتی از دیدارهای رهبر حزب نسل نو با مقامات ایرانی از سوی هیچ یک از طرفین منتشر نشدە است.