یکی از اساتید دانشگاهی اقلیم کردستان: تاثیرات فرهنگی ایران بر اقلیم کردستان مثبت است

(0) / / گفتگو / زایلە اقلیم کردستان ایران هیمن کریم


May 21, 2023

اندازه فونت:

جام کوردی – دکتر هیمن کریم از اساتید دانشگاهی در اقلیم کردستان تاکید کرد کە تاثیرات فرهنگی و روشنفکری ایران بر کردها و اقلیم کردستان مثبت است.

دکتر هیمن کریم از اساتید دانشگاهی در اقلیم کردستان در گفتگو با خبرنگار زایلە، گفت: تاثیرات فرهنگی و تاریخی ایران بر کردها و اقلیم کردستان، یکی از تاثیرات مثبت است، ادب و فرهنگ دولت بزرگ ایرانی مایە افتخار برای ما است. بر این عقیدە ام کە این روابط ادبی و دانشگاهی و فرهنگی باید مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد تا بە دام اشتباە راهبردی فرهنگی نیفتیم.

وی تاکید کرد: هر ملتی دارای ارزش های اخلاقی و ادبی و فرهنگی خود نباشد دارای عرق ملی نیز نخواهد بود.

این استاد دانشگاە اشارە کرد کە پس از قیام کردها در دهە نود سدە پیشین، تاثیرات مثبت ادبیات و فرهنگ و زبان ایرانی نقطە عطفی در اقلیم کردستان و جامعە کردی بود و لازم است اهمیت مضاعفی بە روابط با جمهوری اسلامی ایران دادە شود.