تحلیلگر سیاسی کُرد در گفتگو با زایلە؛ حکم دادگاە فدرال عراق در خصوص پارلمان کردستان در راستای تقویت کیان فدرالی اقلیم است

(0) / / گفتگو / زایلە پارلمان کردستان کامیل محمود دادگاە فدرالی


May 31, 2023

اندازه فونت:

زایلە – کامیل محمود تحلیلگر سیاسی و نویسندە در اقلیم کردستان از حکم دادگاە فدرال عراق کە اقدام سال گذشته پارلمان اقلیم کردستان در تمدید دوره فعالیت خود را غیر قانونی خواند، استقبال و آن را اقدامی در راستای تقویت کیان فدرالی اقلیم دانست.

دادگاه عالی فدرال عراق روز سەشنبە حکم خود در رابطه با تمدید دوره فعالیت پارلمان اقلیم کردستان در اواخر سال گذشته میلادی را صادر کرد که بر اساس آن، این اقدام پارلمان اقلیم مغایر قانون اساسی عراق بوده است.

کامیل محمود تحلیلگر سیاسی در اقلیم کردستان دربارە حکم دادگاە فدرال عراق بە خبرنگار زایلە گفت؛ قبل از این کە بگوییم این اقدام نیز برای تضعیف کیان فدرالی اقلیم کردستان است، تاکید می کنیم کە این حکم در راستای تقویت کیان فدرالی اقلیم کردستان می باشد.

وی افزود: جنبە مثبت حکم دادگاە فدرال عراق این است کە پارلمان کردستان را بە عنوان یک نهاد رسمی در داخل حکومت عراق بە رسمیت می شناسد و این کە نزد این نهاد قضائی، دارای جایگاە و ارزش قانونی است. این در حالی است کە در اینجا همیشە اظهاراتی مبنی بر انحلال کیان فدرالی و توطئە خصمانە بغداد را بە خوردمان می دهند کە این ها صرفا تهمت و بهانە ای برای پذیرش نقض قانون از سوی حاکمیت کردی است کە ٣٠ سال است خارج از قانون و نهاد حکومتی و بر اساس سلیقە شخصی و حزبی این منطقە را ادارە می کند و بە مانند کنگرە های حزبی بە پارلمان و انتخابات می نگرند.

وی افزود: این حاکمیت بر اساس میل و ارادە و سلیقە خود هر گاە بخواهد انتخابات برگزار می کند و هرگاە  انتخابات منافع آن ها را تامین نکند، آن را بە تعویق می اندازد و هزار نوع مانع تراشی برای آن ایجاد می کند و پس از آن پارلمان را گروگان تصمیمات حزبی می کنند و تعطیلی و فعالیت آن بە دست آنان است.

این تحلیگر افزود: هم اکنون بغداد اعلام کردە است کە پارلمان کردستان نهادی رسمی و قانونی است و باید بر اساس قانون با آن تعامل شود.

کامیل محمود تصریح کرد؛ با این اوصاف بە ما بگویید کە هم اکنون بغداد حافظ پارلمان کردستان است یا حاکمیت حزبی در اقلیم کردستان با این تعامل های غیرقانونی.