انفجار نیروی دولتی و تعداد کارمندان دولت در عراق

(0) / / اقتصادی / زایلە عراق


Aug 03, 2023

اندازه فونت:
زایلە - تعداد کارکنان دولت عراق  به ۴ میلیون نفر افزایش یافتە است.
 
قبل سال۲۰۰۳ تعداد کارکنان دولت عراق از ۴۰۰ هزار نفر در کل این کشور تجاوز نمی کرد، اما امروزه این عدد به ۴ میلیون نفر افزایش داشته است و این تعداد سالانه حدود ۶۰ تریلیون دینار حقوق از دولت دریافت میکنند.
این در حالی است که نرخ بهره وری و خدمات آن ها به شهروندان پایین و متفاوت است که اکثرا بیش از ۱۶ دقیقه نمی باشد.
قوه ی مجریه در عراق دارای ۳۷ وزارت خانه است و بنظر می رسد این تعداد معضلی در ساختار سیاسی این کشور می باشد.  مثلا برای امضای یک نامه در یک اداره کوچک در یکی از  وزارت خانه ها، مراجعه کننده لازم است امضای ده نفر را در ذیل نامه دریافت نماید. 
گفتنی است این نیروی مازاد کارمندی  سالانه هزینه های بسیاری برای دولت و کشور عراق در بر می گیرد.  متاسفانه در دیدگاه و اذهان اکثر مردم  کار دولتی نمود بسیاری دارد و قدرت و مهارت و ریسک پذیری در تولید و کارآفرینی طرفدار زیادی ندارد.