منطقه تجاری در شهر سوران اقلیم کردستان احداث خواهد شد

(0) / / اقتصادی / زایلە سوران منطقە تجاری اقلیم کردستان صنعت معدن


Sep 04, 2023

اندازه فونت:

رجب زبير فرماندار شهرستان سوران گفت: منطقه سوران هم مرز با ایران و هم با ترکیه است و فعالیت های تجاری زیادی در اداره مستقل سوران در جریان است. تلاش می کنیم سوران را به منطقه تجاری تبدیل کنیم برای این منظور منطقه تجاری در سوران احداث می شود زیرا سه دروازه مهم در مرز به نام های دروازه حاجی عمران، دروازه زت با ترکیه و دروازه کيله شین در سیده کان وجود دارد.

وی افزود: با توجه به هم مرز بودن با دو کشور همسایه و وجود تردد تجاری در ادارە مستقل سوران، منطقه تجاری در بخش سوران ایجاد می شود و این منطقه به منطقه تجاری مهم تبدیل می شود.

فرماندار سوران گفت: وجود منطقه تجاری بر وضعیت تجاری و رونق سوران تاثیرگذار خواهد بود چرا که سوران از قدیم الایام در منطقه تاثیر داشته است. یکی از این تأثیرات مرزهای گسترده آن با ترکیه و ایران است که باعث ایجاد پویایی تجاری در منطقه شده است. محل احداث منطقه تجاری در باپشتیان مشخص شده و پس از تکمیل مراحل اجرایی خواهد شد.

رجب زبير تصریح کرد: با تصمیم ادارە مستقل سوران کار برای افتتاح منطقه تجاری انجام شده است، زیرا ادارە مستقل بر سوران تاثیر گذاشته و با همه جابجایی تجاری و گسترش مرز در همه ابعاد نیاز به منطقه تجاری دارد.