استاد علوم سیاسی در گفتگو با زایله: دادگاه فدرالی عراق به دنبال کاهش اختیارات اقلیم کردستان و محدود کردن نظام فدرالی است

(0) / / گفتگو / زایله اقلیم کردستان عراق سردار عزیز نظام فدرالی


Mar 11, 2024

اندازه فونت:
زایله - یک تحلیلگر سیاسی اقلیم کردستان بر این عقیده است که دادگاه فدرالی عراق به عنوان یک نهاد قانونی و یا ابزاری بر اصلیت مرکزگرایی و نه فدرالیسم تاکید دارد.
دکتر سردار عزیز استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌های اقلیم کردستان در گفتگو با خبرنگار زایله درباره احکام دادگاه فدرال عراق و تاثیرات آن بر آینده اقلیم کردستان، اعلام کرد: دادگاه فدرالی عراق هم اکنون چند نقش ایفا می‌کند از جمله به عنوان یک نهاد قانونی و یا ابزاری در راستای تحمیل هژمونی حکومت مرکزی عراق بر اقلیم کردستان و همچنین کلیت جغرافیای عراق که این برخلاف نظام فدرالی است.
وی افزود: همچنین دادگاه فدرالی عراق به عنوان ابزاری در راستای تفسیر و تحلیل مواد قانون اساسی کشور بر اصل مرکزگرایی بکار گرفته می شود و نه فدرالیسم که این هم نقض تفکیک قوا و همچنین جدا کردن اقلیم‌ها و مناطق است که آشکارا مانعی بر سر فدرالیسم است و به دنبال آن است که نظام فدرالی اقلیم را تغییر دهد.
دکتر سردار عزیز درباره امید زیادی که سیاسیون اقلیم کردستان برای حفاظت از اقلیم به آمریکا بسته اند، گفت: آمریکا از دهه ۹۰ سده ۲۰ تاکنون بهترین دوست اقلیم کردستان بوده است اما اوضاع آمریکا و جهان تغییر کرده است و همچنین ماهیت روابط آمریکا با منطقه نیز دچار تحول شده است، هیچ چیز به ویژه دوستی ها در نظام بین الملل همیشگی نیست، اما هم اکنون روابط میان آمریکا و اقلیم کردستان در سطحی عالیست و می‌توان گفت در تاریخ هیچ ابر قدرتی نبوده است که مانند آمریکا به اقلیم کردستان و کرد کمک کرده و به آن نقش و جایگاه داده باشد. 
این استاد دانشگاه در پایان در خصوص احکام دادگاه فدرالی و تاثیرات آن بر اوضاع سیاسی اقلیم کردستان اشاره کرد: هدف نهایی دادگاه فدرالی عراق انحلال کیان فدرالی اقلیم کردستان نیست بلکه به دنبال آن است که توازن قوا ایجاد کند و این نوع سیستم فدرالی را تغییر داده و اختیارات اقلیم کردستان را کاهش دهد و از این طریق به نوعی از مرکزگرایی برسد و فدرالیسم شامل نوعی از نقش آفرینی اداری باشد و نه سیاسی.