بوی انحلال اقلیم کردستان به مشام می‌رسد

(0) / / گفتگو / زایلە آریز عبداللە پیشوا هورامانی


Mar 24, 2024

اندازه فونت:
زایلە – یکی از اعضای شورای رهبری اتحادیە میهنی کردستان، نسبت بە اظهارات سخنگوی دولت اقلیم کردستان و خائن توصیف کردن آن هایی کە در اقلیم از احکام دادگاە فدرالی حمایت می کنند، گفت: "بوی انحلال اقلیم کردستان به مشام می‌رسد."
آریز عبداللە عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی (یکیتی) در پی انتشار سخنان سخنگوی دولت اقلیم کردستان، در گفتگو با زایلە، هشدار داد: از این سخنان بوی انحلال اقلیم کردستان به مشام می‌رسد.
آریز عبدالله با اشاره به مواضع اخیر پیشوا هورامانی گفت: امیدوارم سخنان او موضع شخصی‌اش باشد و دیدگاه حزب دمکرات یا دولت اقلیم کردستان نباشد.
هورامانی طی بیانیە ای تصریح کردە بود: آن هایی کە در کردستان از دادگاە فدرالی پشتیبانی می کنند، بە دلیل آن است کە منافع آن ها را تامین می کند و احکام غیرقانونی صادر می کند. اما لازم است کە مردم کردستان بدانند کە خودفروشان برایشان اهمیتی ندارد کە چە میزان حقوق قانونی کردستان را پایمال می کنند.