ناظر سیاسی در مصاحبه با زایله: انتخابات پارلمانی کردستان در موعد مقرر برگزار نمی شود / لشکرکشی ترکیه در چارچوب تبلیغات باقی می ماند

(0) / / گفتگو / زایلە اقلیم کردستان عراق عثمان گلپی


May 01, 2024

اندازه فونت:
زایله - یکی از ناظران تحولات سیاسی اقلیم کردستان پیش بینی کرد که انتخابات پارلمانی اقلیم در موعد مقرر برگزار نخواهد شد و همزمان اشاره کرد که عملیات نظامی ارتش ترکیه در خاک اقلیم کردستان در چهارچوب تبلیغات سیاسی و رسانه‌ای باقی خواهد ماند.
عثمان گلپی ناظر سیاسی تحولات اقلیم کردستان در گفتگو با خبرنگار زایله گفت، واقعیت این است که انتخابات پارلمانی کردستان در هیچ شرایط و وضعیتی در مورد مقرر برگزار نخواهد شد. دموکراسی در اقلیم کردستان به چنان پختگی ای نرسیده است که هر چهار سال یکبار انتخابات در موعد مقرر برگزار گردد. همیشه احزاب سیاسی خواستار تعویق برگزاری انتخابات بوده و بر سر راه برگزاری آن در موعد تعیین شده و قانونی، سنگ اندازی کرده‌اند.
وی اشاره کرد که تعویق انتخابات نشان دهنده آن است که رای مردم نزد حاکمان فاقد ارزش است.
بە گفتە این ناظر سیاسی در تعویق انتخابات پارلمانی کردستان به ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴ همه احزاب مسئول بودند، اما در تعویق دوباره انتخابات، حزب دموکرات کردستان (پارتی) مسئول است. نچیروان بارزانی هم در تلاش‌ها برای تعویق انتخابات نقش پیشاهنگ را ایفا می‌کند و این قدمی منفی است. زیرا وی منصب ریاست اقلیم کردستان را در دست دارد و نباید نگاه حزبی به مسائل داشته باشد، هرچند آنها هیچگاه نگاه ملی به مسائل نداشته اند.
یکی از موضوعاتی که طی ماه‌های اخیر محل مناقشه میان اربیل و بغداد و همچنین موضوع مورد بحث در میان ناظران و تحلیلگران سیاسی بوده است، پروژه حساب من می باشد که از سوی دولت مسرور بارزانی در حال اجرا است و  در مقابل، دولت عراق پروژە طوطین را برای ملی کردن پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان اجرایی می کند. گلپی در این بارە گفت: موضوع حساب من، تبدیل بە موضوعی جدی شدە است. مردم بە هیچ چیز دولت اقلیم کردستان اعتماد ندارند و بر این عقیدە اند تا زمانی کە پرداخت حقوق ماهیانە در دست دولت اقلیم کردستان باشد، بە مانند گذشتە عمل خواهد کرد و حقوق بگیران قربانی می شوند، بە همین دلیل موضوع ملی کردن پرداخت حقوق و رد کردن پروژە حساب من، مسئلە ای جدی است.
وی دربارە موضوع لشکرکشی ارتش ترکیە در خاک اقلیم کردستان و سفر اردوغان رئیس جمهور این کشور بە اربیل، گفت: بدون شک این سفر  بر رویدادهای و اقدامات آیندە تاثیرگذار خواهد بود. یکی از مسائل و موضوعات نیز امنیت است، اما در موضوع عملیات نظامی ترکیە، بر این عقیدە ام کە اوضاع اقتصادی ترکیە  مانع از انجام چنین چیزی خواهد شد و این موضوع در چارچوب تبلیغات سیاسی و رسانە ای باقی خواهد ماند و عملی نخواهد شد. این موضوع  نیز بە  روابط میان ترکیە و عراق ارتباط دارد و چنین عملیاتی منطقە را با چالش مواجە می کند. اگر هم عملیات انجام شود با توافق امنیتی خواهد بود  و نظر آمریکا و ایران هم در این موضوع حائز اهمیت است و بدون چراغ سبز، چنین عملیاتی انجام  نخواهد شد.