رضا شهلایی کوهنورد توانای ایرانی بە لوتسە صعود کرد

(0) / / ورزش / زایلە رضا شهلایی ایران کوهنورد کرمانشاە


May 22, 2024

اندازه فونت:
زایلە ـــ رضا شهلایی کوهنورد توانای کرد ایرانی توانست قلەی لوتسە را صعود کند.
 
رضا شهلایی از کوهنوردان با تجربە و پیشکسوت کرد ایرانی روز گذشتە توانست با موفقیت بە قلەی لوتسە بە بلندای 8516 متر از سطح آب دریا صعود کند. 
گفتنی است کە وی دارای ده ها سال تجربە در ضمینەی کوهنوری بودە و همچنین بە عنوان کوهنورد دوران از سوی جشنوارەی صعودهای برتر شناختە شدە بود. 
صعود بە قللی چون ماکالو و آناپورنا تنها بخش کوچکی از رزومەی وی را نشان میدهد.
 
کژال حمیدی