1 / 19
2 / 19
3 / 19
4 / 19
5 / 19
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19
19 / 19

(0) / / عكس / زایلە احمد ناطقی سلیمانیە اقلیم کردستان حلبچە


Mar 12, 2022

اندازه فونت:

زایلە - احمد ناطقی عکاس ایرانی  کە تصویر دردناک «عمر خاور» را ثبت کرد در چارچوب سفری که بە سلیمانیە داشت چندین دیدار انجام داد.

احمد ناطقی که به دعوت اتحادیه روزنامه نگاران اقلیم کردستان، شاخە سلیمانیه و مجموعە رسانە ای جام کوردی، به مناسبت سالگرد فاجعه شیمیایی حلبچه در سلیمانیه حضور یافت، از حلبچه نیز دیدار و در چند نشست و سمینار حضور می یابد.